It is currently Thu Sep 24, 2020 3:26 pmReply to topic  [ 1 post ] 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Author Message
Δόκιμος
User avatar

Joined: Thu Oct 28, 2010 7:40 pm
Posts: 33
Unread post ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τα μέλη της λέσχης αλλά και τα μέλη της ανοικτής κοινότητας (forum) της λέσχης ότι για την Τράπεζα Αίματος, από την ίδρυσή της, υπάρχει ο παρακάτω κανονισμός
λειτουργίας, που καθορίζει το πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μελών της Τράπεζας
Αίματος.

Άρθρο 1
Το Δ.Σ. του VStrom Hellas Club στις 01/10/2008, μετά από ομόφωνη απόφασή του, ιδρύει μία Τράπεζα Αίματος και συγκεκριμένα στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Άρθρο 2
Η ονομασία της Τράπεζας Αίματος είναι «VStrom Hellas Club» στο νοσοκομείο που προαναφέρθηκε

Άρθρο 3
Σκοπός της Τράπεζας Αίματος είναι:
1. Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της.
2. Η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα.
3. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του VStrom Hellas Club.

Άρθρο 4
Τα μέλη της Τράπεζας Αίματος διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε μέλη της λέσχης VStrom Hellas Club και έξω από αυτή,
που είναι εθελοντές αιμοδότες και έχουν ενταχθεί στην Τράπεζά μας.Μη τακτικά μέλη ονομάζονται όσα μέλη της λέσχης VStrom Hellas Club δεν είναι εθελοντές αιμοδότες.

Άρθρο 5
Δικαιώματα μελών
1. Κάθε τακτικό μέλος της Τράπεζας Αίματος μπορεί να ζητήσει αίμα για δικές του ανάγκες ή ανάγκες άλλων (παιδιά, γονείς, συζύγους δηλαδή συγγενείς Ά βαθμού).
2. Τα μη τακτικά μέλη της Τράπεζας εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχει απόθεμα αίματος.
3. Κάθε μη τακτικό μέλος της Τράπεζας που εξυπηρετήθηκε αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει την ποσότητα αίματος που πήρε μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.
4. Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στις αιμοδοσίες που οργανώνει το VStrom Hellas Club ή μεμονωμένα τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο.
5. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας και να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Hellas Club Υποχρεώσεις μελών
1. Τα μέλη της Τράπεζας Αίματος είναι υποχρεωμένα να πειθαρχούν στις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας και να βοηθούν στις προσπάθειες για συνεχή παρακαταθήκη σε αίμα.
2. Κάθε τακτικό μέλος πρέπει να αιμοδοτεί τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Αυτό μπορεί να γίνει προσερχόμενο σε οποιαδήποτε κέντρο αιμοδοσίας, δηλώνοντας υποχρεωτικά ότι, η αιμοδοσία
γίνεται υπέρ της Τράπεζας Αίματος της Λέσχης VStrom Hellas Club, πού βρίσκεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Αθηνών.
3. Σε περίπτωση πού ένα μέλος, για λόγους υγείας, δεν μπορεί να αιμοδοτήσει, μπορεί με δήλωσή του, να εγγράψει ως αιμοδότη ένα συγγενικό του πρόσωπο από αυτά πού έχουν τα ίδια με αυτόν
δικαιώματα (συγγενείς ‘Α βαθμού). Αν αυτό δεν είναι εφικτό και πρόκειται για ειδική περίπτωση άμεσης ανάγκης, εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει τις παροχές της Τράπεζας.

Άρθρο 6
Την ευθύνη της αιμοδοσίας για τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το Νοσοκομείο ή το κέντρο αιμοδοσίας που πραγματοποιείται. Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ύστερα από οδηγίες του Νοσοκομείου ή του κέντρου αιμοδοσίας ή / και
σύμφωνα τα όσα ορίζονται από τον προσωπικό ιατρό του.

Άρθρο 7
Για οποιαδήποτε ανάληψη από την Τράπεζα Αίματος απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, όπου νοσηλεύεται ο/η ασθενής και θα αναγράφεται η ανάγκη του σε αίμα (ποσότητα και ομάδα).
2) Έγγραφη συγκατάθεση της 3μελούς Επιτροπής Αιμοδοσίας του Δ.Σ. της λέσχης.

Άρθρο 8
Διοίκηση :
Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει η αρμόδια Επιτροπή Αιμοδοσίας του VStrom Hellas Club, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη.
Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με ανάταση των χεριών, κάθε 2 έτη, ενώ ένα (1) από αυτά θα είναι υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της λέσχης.
Την εκπροσώπηση της Τράπεζας έχει η Επιτροπή Αιμοδοσίας. Κάθε οικονομική υποχρέωση της Τράπεζας καλύπτεται από το ταμείο της λέσχης εάν αυτό είναι εφικτό, αφού πρόκειται για μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις της Επιτροπής Αιμοδοσίας :
· Η Επιτροπή Αιμοδοσίας έχει την κύρια ευθύνη για τη διαρκή εξασφάλιση δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελών και την παρακολούθηση αιμοδοτών και αιμοληπτών για τη συνεπή
ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους.
· Έχει επίσης την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την περιοδική έκδοση ανακοινώσεων με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκης για εθελοντική αιμοδοσία και την καταπολέμηση των
επιφυλάξεων και των προκαταλήψεων που είναι εμπόδια και βασικές αιτίες ανάσχεσης της εθελοντικής προσφοράς αίματος για τη σωτηρία των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας.
· Την τήρηση αρχείου με τους τακτικούς αιμοδότες και τη συνεχή προσπάθεια για επαύξησή τους.
· Το δανεισμό αίματος σε άλλους φορείς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους (ατυχήματα, κ.τ.λ.).
· Εκδίδει εντολές παραχώρησης αίματος προς το νοσοκομείο που υπογράφονται από τα μέλη της, κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης.

Hellas Club
· Σε περίπτωση ανάγκης κατά τις μη εργάσιμες ή νυχτερινές ώρες, την εντολή γραπτή ή προφορική δίδει οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Αιμοδοσίας αλλά την επόμενη ημέρα εκδίδεται απαραίτητα
και η τυπική εντολή.

Άρθρο 10
Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στις 13/04/2010. Η τροποποίηση του κανονισμού γίνεται από τη συνέλευση του Δ.Σ. του VStrom Hellas Club με πλειοψηφία ½ συν 1 των παρόντων μελών.

Άρθρο 11
Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας το υπάρχον απόθεμα περιέρχεται στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.

Άρθρο 12
Άτομο που δεν συμμετέχει στις αιμοδοσίες που οργανώνει το VStrom Hellas Club χωρίς προβλήματα υγείας, δεν θα έχει κανένα δικαίωμα στην Τράπεζα Αίματος.

Άρθρο 13
Ότι δεν προβλέπεται από τον κανονισμό της λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος, επιλύεται με απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της λέσχης. Για το VStrom Hellas Club,
το Διοικητικό Συμβούλιο.

Hellas Club

Μετά από την Γενική Συνέλευση των μελών του VStrom Hellas Club, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα της λέσχης την Τετάρτη 5/5/2010 και με βάση το άρθρο 8 του κανονισμού λειτουργίας της Τράπεζας
Αίματος, καθορίζονται τα ακόλουθα άτομα ως μέλη της τριμελούς επιτροπής αιμοδοσίας :
Πετρόπουλος Πέτρος
Μπαλής Παναγιώτης
Θανόπουλος Νικόλαος
Για το VStrom Hellas Club,
το Διοικητικό Συμβούλιο.


Tue Dec 28, 2010 10:38 pm
Profile Send private message
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 1 post ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.